Joods Antwerpen
op zijn best

Geschiedenis

Zoals bekend, heeft onze gemeenschap een oude geschiedenis. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog kende allen de Antwerpse Belzer gemeenschap, waar een ieder in het shtiebel altijd welkom was. Samen met ontelbare andere joodse gemeenschappen werd ook onze gemeenschap op brute wijze uit elkaar gerukt.

Na de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen vluchtelingen gebroken en eenzaam terug. Met de moed der wanhoop begonnen ze het leven weer op te bouwen. Het shtiebel werd heropend. Iedereen was welkom. Talloze vluchtelingen kwamen naar Antwerpen om er in de Belzer gemeenschap een meelevend hart, een luisterend oor en materiële steun te vinden.

Steunend op de moed van de overlevenden is de gemeenschap sedertdien wederom uitgegroeid tot een grote en prominente gemeenschap. De huidige leden van de Belzer gemeenschap spiegelen zich dan ook aan de loyaliteit en wilskracht die de heropbouwers van de gemeenschap naar voor wisten te brengen.

Naast de talrijke onderwijsinstellingen leeft er in de gemeenschap een groot netwerk van sociaal-maatschappelijke hulporganisaties met talloze vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de medemens. Goed onderwijs in de geest van traditie en tolerantie is ons streven. Er wordt geen verschil gemaakt tussen mensen. Wij zijn er voor ieder!

Rabbinaat en sociaal werk

Zoals elke joodse gemeenschap, kent ook onze gemeenschap een eigen rabbinaat, bestaande uit verschillende prominente rabbijnen, die elk op hun eigen wijze zich verdienstbaar opstellen voor de gemeenschap. Zo zijn er verschillende rabbijnen die dienst doen als vertrouwenspersoon voor de gemeenteleden en anderen als leidraad voor de gemeenschap.

Onze rabbijnen zijn tevens bekend in het buitenland en onderhouden goede contacten met rabbinaten elders. Ook hebben wij enkele rabbijnen in dienst, met zeer grote naambekendheid, om de joodse gemeente te helpen met het verlenen van kosher toezicht en/of koshercertificatie daar waar nodig. Dit is ook een extra inkomstenbron voor onze gemeenschap.

Het rabbinaat is ook verantwoordelijk voor de wekelijkse publicaties en werken, die door onze gemeente worden uitgegeven. Verschillende van onze rabbijnen hebben hun werk in boekvorm uitgegeven en genieten daardoor enige bekendheid in de internationale joodse gemeenschap.

Daar waar nodig zullen onze rabbijnen, eventueel tesamen met andere dienstverleners, zich inzetten voor sociale en maatschappelijke dienstverlening. Dit kan bestaan uit huiselijke begeleiding, huisbezoek, ziekenbezoek, rouwbegeleiding en tal van andere aktiviteiten, waar hun aanwezigheid of persoonlijke begeleiding op prijs wordt gesteld.

Maatschappelijke dienstverlening

Enige voorbeelden van onze dienstverlening zijn onder anderen de volgende organisaties: 'Sos Osis' catering, 'Shifra Upuah' maaltijden voor zieken, 'Lemaancho' levensmiddelen, 'Machnei Bne Belz' vakantiekamp voor jongeren, 'Oneg Shabbath' meisjesvereniging, 'Masmidim' jongensvereniging, 'Chaim shel Osher' relatiebegeleiding, 'Gemach' leningen zonder intrest, 'Rechev' vervoer naar ziekenhuizen, 'Bikur Cholim' bezoek aan zieken en ouderen, 'Kollel' Kaddish bij rouwenden.

Wij hebben nog tal van organisaties, die allen als doel hebben de medemens te helpen en bij te staan. Het is moeilijk om bij al deze organisaties stil te staan, toch werpen wij kort een licht op enige van hun.

'Sos Osis' verzorging staat garant voor de organisatie van vele huwelijksfeesten, bar-mitswoth en andere gelegenheden in de feestzalen behorende tot de gemeenschap. Gezinnen met lage inkomens komen eerst in aanmerking. Een vrijwilligersteam zorgt voor alles. Deze dienst wordt ook door veel niet-leden aangesproken, daar de kosten van dergelijke feesten elders hoog oplopen en de uitgaven voor en na het eigenlijke feest enorm zijn. Voor grote en jonge gezinnen, bejaarden, studenten en kansarmen is er daarenboven een extra korting voorzien.

'Shifra Upuah' verzorgt dagelijks de warme en koude maaltijden aan behoeftigen thuis of in het ziekenhuis. Deze zijn met name voor zieken, alleenstaanden, jonge moeders en hun gezinnen. Een ploeg van vrijwillige medewerksters bereiden de gerechten voor. De dienst stelt verpakkingsdozen en potjes ter beschikking tegen minimale vergoeding of daar waar nodig kosteloos en staat in voor een strenge hygiëne en strikte gezondheidseisen. Per jaar worden er in totaal vijduizend maaltijden verwerkt. Dat is gemiddeld honderd maaltijden per week.

'Lemaancho' zorgt voor de verkoop van basislevensmiddelen in de periode voorafgaande aan de joodse feestdagen. De producten worden tegen minimale prijzen geleverd, daar grote uitgaven rond de feestdagen vooral voor grote gezinnen een enorme last zijn. Een ieder waarvan blijkt dat hij of zij het financieel moeilijk heeft met de uitgaven voor levensmiddelen wordt aanvaard. Over het hele jaar betreft dit zo’n driehonderd gezinnen, binnen de Antwerpse joodse gemeenschap.

'Rechev' zorgt voor het vervoer naar en van ziekenhuizen buiten Antwerpen. Alsook het vervoer van zieken naar en van privé-artsen buiten Antwerpen. Vaak worden ook pakjes met benodigdheden voor het verblijf in het ziekenhuis bezorgd aan de zieken. Ook patiënten die regelmatig voor een dag gehospitaliseerd moeten worden, omwille van een bepaalde geneeskundige behandeling, maken veelvuldig gebruik van deze dienst. Voor elke rit wordt een symbolische prijs aangerekend van twee en halve euro per persoon. Deze dienst staat zeer bekend omwille van haar zeer lage kosten en de correctheid van de chauffeurs. Ze wordt aangesproken door alle joodse inwoners van de stad. De dienst verwerkt een totaal van circa tweeduizend ritten per jaar. Pure hulpverlening! Het is van belang te vermelden, dat deze organisatie ook een gedeeltelijke tegemoetkoming krijgt van de Joodse Centrale, dit voor dekking van de hoge kosten. Deze dienst is gebaseerd op kosteloze hulpverlening.

'Bikur Cholim' zorgt voor het bezoek aan zieken, ouderen of eenzamen, die hun woning niet mogen of kunnen verlaten omwille van gezondheidsredenen. Vooral bejaarden maken dankbaar gebruik van deze dienst. De organisatie staat er bekend om dat ze haar behoeftigen weet te vinden nog vooraleer zij zelf een vraag hebben durven indienen. Er wordt via berichten aan het prikbord in de synagoge bekend gemaakt aan de kennissen van de persoon dat hij of zij graag bezoek wil ontvangen. Men probeert bejaarden en zieken werkelijk bij te staan!

'Kollel' zorgt voor Kaddish en gebed bij rouwenden door leden van de Talmudacademie, die de taak op zich genomen hebben om ervoor te zorgen dat rouwenden een kans krijgen om met een minjan (tien man) het kaddish-gebed te zeggen ter ere van de overledene. De mannen werken op hun beurt en er wordt correct gereageerd op elke vraag of zelfs maar gerucht van mensen die een minjan nodig hebben. Een minjan begeeft zich dan onmiddellijk naar de woning waar de rouw plaatsvindt. Vrijwillige chauffeurs zijn steeds beschikbaar om de heren naar het betreffende adres te vervoeren in gevallen waarbij dit vereist is. Ook houd men op verzoek van familie elk jaar het 'jaartijd' bij, door middel van het uitspreken van het Kaddish, een lichtje aansteken en het lernen.

Scholengemeenschap Belze

De scholengemeenschap Belze te Antwerpen, behoort tot de grootste in onze stad. In onze scholen, waar zowel profane kennis als joodse les wordt onderwezen, studeren zo'n tweeduizend jongeren. Deze instellingen zijn verdeeld over verschillende gebouwen, rond onze synagoge, aan het Kievitsplein. Zo hebben wij een speciale onderwijsinstelling voor jongens 'Cheider' aan de Van Spangenstraat, en een speciale onderwijsinstelling voor meisjes 'Benoth Jeruzalem' aan de Van Immerseelstraat.

Deze vrije scholen zijn moderne nieuw gebouwde instellingen en voorzien van al het nodige. Naast de officele peuter -en kleuterscholen, basisscholen, en secundair onderwijs, voorzien wij ook in speciaal hoger onderwijs. Ook bezitten wij over een instelling, speciaal voor joodse studies. Het is in ons absolute belang dat onze jeugd, jongens en meisjes, gelijke kansen heeft om uiteindelijk succes te kunnen hebben in de moderne maatschappij, voorzien van studie's en diploma's.

Donaties Joodse Gemeente

Ondanks dat onze scholengemeenschap gesubsideerd wordt door de overheid en een deel van de kosten van de joodse gemeente voldaan worden met de inkomsten van kosher toezicht op derden, blijft de joodse gemeente jaarlijks met een groot financieel gat over. Dit komt met name door de vele 'Chesed' werken, de kosteloze hulpverlening.

Onze gemeenschap worstelt met grote financiële tekorten. De hoge dagelijkse kosten van personeel, administratie, elektriciteit, schoonmaak, de minimale uitgaven van vrijwilligers en de fondsen voor kansarmen zorgen voor een zware debetbalans in de boekhouding.

Er komt een tijd dat men helaas afscheid neemt van het leven. Ook dan staat onze gemeenschap altijd klaar om naasten bij te staan in de ruimste zin des woords. Minjan en kaddish kan via ons worden verzorgd. Denkt u dan ook aan onze gemeenschap bij de verdeling van uw nalatenschap?

Een eeuwig licht in onze gemeente, dankzij uw donatie, zal de vlam van ons sociale en maatschappelijk werk blijven waarborgen!
Donate now

Wij hopen dat wij op uw bijzondere steun en daadwerkelijke medewerking mogen rekenen. Wij zijn u daar bij voorbaat zeer dankbaar voor!

Contact

Moisdois Chassidei Belze VZW
Van Spangenstraat 2-12
2018 Antwerpen, Belgie
Tel: (323) 2087676
Email: office@belzantwerp.eu

Informatie koshercertificaten: via ons kantoor

Bankgegevens:
KBC Bank Antwerpen, Belgie
Iban BE93 7330 0508 6567
Bic: KREDBEBB

Ondernemingsnummer:
410 282 977

Thanks for downloading!

Top